Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2018

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ & ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΕΠΕ

Κυρίλλου Λουκάρεως 31
ΤΚ 114 75, Γκύζη, Αττική
Τηλέφωνο: +30 210 6452947
Φαξ: +30 210 6457898
Email: privacy@zosp.gr
Website: www.zosp.gr

1. Εισαγωγή

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ & ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΕΠΕ (‘ΖΩΣΠ’ ή ‘εμείς’) σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς και οι οποίες επιτρέπουν, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίησή σας (‘προσωπικά δεδομένα’).

Στόχος της παρούσας Πολιτικής (η ‘Πολιτική’) είναι να ενημερώσει, με τρόπο απλό και κατανοητό, τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.zosp.gr (ο ‘Διαδικτυακός Τόπος’), τους πελάτες της ΖΩΣΠ, καθώς και τους παραλήπτες των προϊόντων και υπηρεσιών της (από κοινού ‘εσείς’ ή ‘εσάς’), μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο η ΖΩΣΠ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τον σκοπό επεξεργασίας αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων σας.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας η οποία εκτελείται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, αλλά και στα πλαίσια κάθε επικοινωνίας ή συναλλαγής σας με τη ΖΩΣΠ, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

2. Από ποιες πηγές αντλούμε προσωπικά δεδομένα;

Η ΖΩΣΠ, ενεργούσα ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

A. Απευθείας από εσάς όταν:

– Επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω τηλεφώνου, fax, email),
– Συναλλάσσεστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη ΖΩΣΠ και/ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών της,
– Περιηγείστε στον Διαδικτυακό Τόπο.

B. Aπό δημόσιους καταλόγους (καταλόγους διευθύνσεων ανοικτής πρόσβασης μέσω διαδικτύου) τους οποίους η ΖΩΣΠ προμηθεύεται από τρίτα μέρη/εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας), αφού προηγηθεί έλεγχος από τους συνεργάτες μας του σχετικού αρχείου και διαγραφή προσώπων που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνίες μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον δίκαιο. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από τη ΖΩΣΠ, μπορείτε να δηλώσετε ανά πάσα στιγμή την εναντίωσή σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομικώς (βλ. όρο 11 κατωτέρω).

3. Είδος προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Τα δεδομένα που η ΖΩΣΠ τηρεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν:

 • ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), email (εφόσον μας το έχετε χορηγήσει),
 • πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας σε εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες της ΖΩΣΠ που έχετε χρησιμοποιήσει (π.χ. στοιχεία προηγούμενων παραγγελιών),
 • επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας, καθώς και όνομα υπευθύνου (εφόσον αναγράφεται στον τηλεφωνικό κατάλογο),
 • δεδομένα σχετικά με αιτήματα, παράπονα ή αναφορές για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες της ΖΩΣΠ,
 • πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία ή τα δέματα που αποστέλλονται σε εσάς από τη ΖΩΣΠ,
 • πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν υπογράφετε για την παραλαβή ενός δέματος ή μιας επιστολής,
 • προτιμήσεις (π.χ. εκδήλωση ενδιαφέροντος ενημέρωσης για προϊόντα, περιλαμβανομένης προτιμώμενης μεθόδου επικοινωνίας με τη ΖΩΣΠ),
 • δεδομένα περιήγησης, στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου – για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies του Διαδικτυακού μας Τόπου.

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση επεξεργασίας στηριζόμαστε;

Η ΖΩΣΠ συλλέγει προσωπικά δεδομένα προκειμένου:

 • Να προωθήσει, μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να τα καταστήσει γνωστά στο ευρύ κοινό. Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον που επιδιώκει η ΖΩΣΠ. Μπορείτε να αποκλείσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από τη ΖΩΣΠ, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομικώς (βλ. όρο 11 κατωτέρω) και δηλώνοντας την εναντίωσή σας.
 • Να ανταποκριθεί σε αιτήματά σας (π.χ. παροχή πληροφοριών για ένα προϊόν), να σας προμηθεύσει, εφόσον το επιθυμείτε, τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες και να διαχειριστεί τη μεταξύ σας συναλλαγή (π.χ. διαχείριση παραγγελίας, ενημέρωσή σας για υπάρχον απόθεμα, ενημέρωση για στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων, έκδοση σχετικών παραστατικών). Δεν απαιτείται συγκατάθεση αναφορικά για την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, καθώς η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη ΖΩΣΠ, ωστόσο, εάν δεν τα χορηγήσετε, η ΖΩΣΠ ενδέχεται να μην μπορεί να σας προσφέρει τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα της.
 • Να βελτιώσει και να εξελίξει προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό στηρίζεται στο έννομο συμφέρον που επιδιώκει η ΖΩΣΠ για τη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να συμμορφωθεί με εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις της (π.χ. φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις). Δεν απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό αυτό, καθώς η επεξεργασία είναι αναγκαία σε συμμόρφωση με μία έννομη υποχρέωση της ΖΩΣΠ.
 • Να εντοπίσει ή να αποτρέψει οποιαδήποτε κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω ή και εκτός του Διαδικτυακού Τόπου, να διερευνήσει παραβίαση νόμου, κανόνα ή κανονισμού, καθώς και να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά της, καθώς και αυτή των χρηστών ή τρίτων. Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΖΩΣΠ για τον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων ή απατηλών δραστηριοτήτων ή τυχόν κακής χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ΖΩΣΠ, σεβόμενη απόλυτα την ιδιωτικότητά σας, δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν κατά περίπτωση:

 • Συνεργάτες της ΖΩΣΠ, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αναλαμβάνουν για λογαριασμό της την προετοιμασία και αποστολή των πακέτων/προϊόντων στο ταχυδρομείο (εταιρείες εκτύπωσης και ταξινόμησης ταχυπληρωμών, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες συσκευασίας ή ομαδικής αποστολής αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου),
 • Συνεργάτες της ΖΩΣΠ οι οποίοι της παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, νομικές και/ή λογιστικές υπηρεσίες,
 • Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών και δικαστικών αρχών, υπηρεσιών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης απάτης και άλλων οργάνων, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της ΖΩΣΠ, των μελών της η τρίτων.

6. Διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΖΩΣΠ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι τη συνδράμουν κατά την παροχή των προϊόντων/υπηρεσιών στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., η ΖΩΣΠ θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας.

7. Για πόσον καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ΖΩΣΠ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, το σύνολο των δεδομένων θα διαγράφεται, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί τα δεδομένα να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα. Τα κριτήρια που εφαρμόζει η ΖΩΣΠ για να καθορίσει τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, περιλαμβάνουν τα εξής:

i) όσο διαρκεί η σχέση σας με τη ΖΩΣΠ,
ii) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η ΖΩΣΠ σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που τη βαρύνει,
iii) σε περίπτωση που η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της ΖΩΣΠ (υπό iv κατωτέρω) – διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση,
iv) όσο απαιτείται δεδομένης της νομικής θέσης στην οποία τυχόν βρίσκεται η ΖΩΣΠ (π.χ. προάσπιση συμφερόντων και αντιμετώπιση αξιώσεων ενώπιον δικαστηρίων).

8. Διατήρηση ασφάλειας προσωπικών πληροφοριών

Η ΖΩΣΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διατηρούνται ασφαλή και προστατεύονται από αθέμιτη ή τυχαία πρόσβαση, χρήση, κοινοποίηση, καταστροφή ή απώλεια. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές.

9. Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός ή η ισχύουσα νομοθεσία:

 • Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την ΖΩΣΠ και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών·
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων·
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, καθώς και να εξαιρεθείτε από τη λήψη μελλοντικών ειδοποιήσεων·
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη·
 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας.
 • Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής στο www.dpa.gr ® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή καταγγελίας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η ΖΩΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρού εις καιρόν. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται εγκαίρως στον Διαδικτυακό Τόπο, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη στην αρχή της Πολιτικής με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τα προσωπικά δεδομένα που η ΖΩΣΠ επεξεργάζεται και/ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@zosp.gr ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ & ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΕΠΕ
Υπόψιν: Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Κυρίλλου Λουκάρεως 31
ΤΚ 114 75  Γκύζη Αττική